Tworzymy ten dokument, aby poinformować Cię o naszej Polityce Prywatności. Dowiesz się tutaj kim jesteśmy, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy, ujawniamy i udostępniamy dane osobowe w ramach Nova Energy Sp. z o.o z siedzibą w Siechnicach, w jakim celu to robimy oraz w jaki sposób osoby, których dane przetwarzamy mogą egzekwować swoje prawa do prywatności.
Nova Energy jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

O NAS:

Administratorem, czyli podmiotem przetwarzającym dane osobowe w związku z korzystaniem przez Ciebie z niniejszego serwisu, jest Nova Energy Sp. z o.o z siedzibą w Siechnicach, ul. Opolska 30/48, 55-011 Siechnice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Wrocławia Fabryczna we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. KRS: 0000877329, NIP: 8961600030, REGON: 387864195, kapitał zakładowy: 200.000 zł .

KONTAKT Z NAMI:

• elektronicznie na adres e-mail: kontakt@novaenergy.pl,

• pisemnie na adres: Nova Energy Sp. z o.o, ul. Opolska 30/48, 55-011 Siechnice

ZASADY ZAWARTE W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI:

Dbamy o to, by przetwarzanie Twoich danych odbywało się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), ustawy o ochronie danych osobowych, a także przepisami szczególnymi. Niniejsza Polityka Prywatności została przygotowana zgodnie z nimi. Jasno informujemy, w jaki sposób zbieramy dane osobowe i w jakim celu są one wykorzystywane.

Zwracamy uwagę, że Nova Energy gromadzi dane osobowe i informacje firmowe dostarczone przez swoich (potencjalnych) klientów i kontrahentów, a także dane uzyskane podczas wizyt na stronie internetowej sklep.novaenergy.pl i korzystania z niej.

ZBIERANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Gromadzimy dane osobowe przekazywane przez Użytkowników w następujących przypadkach:

a. składanie ofert, ustalanie warunków współpracy i/lub dostarczanie informacji o usługach i innych działaniach Nova Energy;

b. zawieranie i realizacja umów oraz utrzymywanie kontaktu z klientem/kontrahentem;

c. wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego,

d. odpowiadanie na pytania, rozpatrywanie reklamacji i innej obsługi posprzedażowej,

e. marketing bezpośredni (inny niż newsletter);

f. newsletter;

g. w celach archiwalnych (dowodowych), ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

PRZECHOWYWANIE I USUWANIE DANYCH:

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Stosujemy środki technologiczne, umowne, administracyjne i fizyczne w celu ochrony danych przed nieuprawnionym dostępem. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi. 

Przechowujemy dane osobowe Użytkownika wyłącznie przez okres niezbędny do wypełnienia celów dla których zostały one pobrane.

UDOSTĘPNIANIE I UJAWNIANIE DANYCH: 

Nie sprzedajemy ani nie udostępniamy osobom trzecim danych osobowych Użytkowników bez ich zgody. Dane Użytkowników nie podlegają profilowaniu. 

W zależności od rodzaju i zakresu współpracy pomiędzy Użytkownikiem a Nova Energy, w związku z prowadzoną działalnością, możemy przekazać dane Użytkownika do: 

a. Urzędu Dozoru Technicznego z siedzibą w Warszawie oraz pozostałych oddziałów Urzędu Dozoru Technicznego na terenie Polski, 

b. Producentów systemów fotowoltaicznych, z którymi współpracuje firma Nova Energy Sp. z o.o z siedzibą w  Siechnicach

c. Firm kurierskich i spedycyjnych. 

d. Możemy ujawnić dane osobowe jeżeli wymagają tego przepisy obowiązującego prawa, lub jeśli jest to konieczne ze względu na zachowanie zgodności z czynnościami prawnymi lub wypełnienia zobowiązań umownych, odpowiedź na roszczenia, lub celem ochrony praw, majątku lub bezpieczeństwa.

ZASADY NA JAKICH PRZETWARZAMY TWOJE DANE:

Dokładamy najwyższej staranności w celu ochrony interesu osób, których dane osobowe przetwarza, a w szczególności w celu zapewnienia, by dane te były:

a. przetwarzane zgodnie z przepisami prawa, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;

b. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

c. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne dla realizacji celów, w których są przetwarzane;

d. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane. Podejmujemy działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane;

e. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania;

f. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą lub zniszczeniem.

Twoje dane osobowe przetwarzamy zwykle na podstawie zgody, która może zostać wycofana w każdym momencie. Innym przypadkiem jest sytuacja, w której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do wykonania zawartej pomiędzy Tobą a nami umowy lub do podjęcia działań na Twoje własne żądanie, jeszcze przed jej zawarciem. W niektórych sytuacjach przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze danych osobowych. Takie obowiązki wynikają np. z przepisów prawa pracy, czy ustawy o rachunkowości. Przetwarzanie może być także niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, czego przykładem jest dochodzenie roszczeń z prowadzonej przez nas działalności gospodarczej.

TWOJE PRAWA:

Przysługują Ci następujące prawa:

a. Dostępu do treści Twoich danych osobowych oraz do uzyskania informacji m.in. o kategoriach danych, celach ich przetwarzania, a także do uzyskania ich kopii;

b. Sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia brakujących danych, a także do bycia zapomnianym, co oznacza, że masz prawo do usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie i bezprawnie (np. dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane);

c. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO);

COOKIES

Nova Energy używa plików cookie aby ułatwić korzystanie z serwisu. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie. Jeżeli nie blokujesz tych plików to zgadzasz się na ich użycie i zapisanie w pamięci urządzenia 

ZMIANY POLITYKI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH: 

Nova Energy zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce ochrony danych osobowych na, które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój serwisu internetowego należącego do administratora. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób jasny i czytelny. 

Wszelkie pytania odnośnie polityki ochrony danych osobowych prosimy kierować na adres mailowy: kontakt@novaenergy.pl