POSTANOWIENIA OGÓLNE1. Niniejszy regulamin określa warunki, zasady i sposób korzystania z platformy sprzedażowej B2B dostępnej pod adresem sklep.novaenergy.pl .

2. Przedsiębiorcą prowadzącym platformę sprzedażową B2B sklep.novaenergy.pl jest Nova Energy Sp. z o.o z siedzibą w Siechnicach, ul. Opolska 30/48, 55-011 Siechnice, KRS: 0000877329, NIP: 8961600030,DEFINICJEWszelkie wyrazy zdefiniowane poniżej należy rozumieć w następujący sposób:

1. „Regulamin” - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego, określający warunki i zasady korzystania z Platformy B2B.

2. “Administrator” lub „Nova Energy” – właściciel platformy B2B – Nova Energy Sp. z o.o z siedzibą w Siechnicach, ul. Opolska 30/48, 55-011 Siechnice, KRS: 0000877329, NIP: 8961600030.

3. „Platforma B2B” - Platforma sprzedażowa B2B - sklep.novaenergy.pl wraz ze wszystkimi jej elementami, zarządzana przez Administratora.

4. „Przedsiębiorca” – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, do której stosuje się przepisy o osobach prawnych, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

5. „Kontrahent” – Przedsiębiorca lub Spółka którzy zarejestrowali się w Platformie B2B oraz pozytywnie przeszli weryfikację przeprowadzoną przez Handlowca pod kątem zakresu działalności Przedsiębiorcy lub Spółki. Kontrahentem może być tylko przedsiębiorca lub Spółka zarejestrowani w Polsce w CEIDG lub KRS.

6. „Handlowiec” (opiekun handlowy) – pracownik Nova Energy, zajmujący się m.in. wsparciem sprzedaży oraz nawiązywaniem kontaktów handlowych z potencjalnymi klientami.

7. „Konto” – zbiór indywidualnych danych Kontrahenta wraz z informacjami o jego działaniach na Platformie B2B. Konto prowadzone jest pod unikalną nazwą (login) i zabezpieczone jest hasłem.

8. „Asortyment” – towary wymienione i opisane na Platformie B2B.

9. „Oferta” – wybrany i skompletowany przez Kontrahenta asortyment, który chce kupić za pośrednictwem Platformy B2B.

10. „Zamówienie” – oświadczenie o zakupie wybranej Oferty, składane poprzez przekazanie utworzonej Oferty do realizacji za pośrednictwem Platformy B2B.OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z PLATFORMY B2B1. Do korzystania z Platformy B2B niezbędny jest dostęp do Internetu oraz przeglądarka internetowa. Aby zapewnić najwyższy komforty pracy zaleca się korzystanie z najnowszej wersji przeglądarki Chrome lub Firefox.

2. Dokonywanie zakupów i korzystanie z Platformy B2B jest możliwe po uprzedniej rejestracji w serwisie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego online - dostępnego na stronie sklep.novaenergy.pl  oraz po pozytywnym przejściu weryfikacji przeprowadzonej przez Handlowca pod kątem zakresu działalności Przedsiębiorcy. Począwszy od dnia 01.03.2022 r. rejestracja Kontrahenta (przyszłego Kontrahenta) oznacza akceptację i wyrażenie zgody na przesyłanie faktur drogą elektroniczną e-mail na adres wskazany podczas rejestracji, a także akceptację Regulaminu Platformy Sprzedażowej.

3. Nova Energy zastrzega sobie prawo do odmowy aktywowania konta Kontrahenta bez podania przyczyny. Kontrahent o odmowie aktywowania konta zostaje poinformowany na podanego przez siebie e-mail.

4. Każdy z Kontrahentów jest uprawniony do składania Ofert jedynie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej i zobowiązuje się nie udostępniać loginu i hasła innym podmiotom nieuprawnionym. W przypadku udostępnienia loginu i hasła podmiotom nieuprawnionym i wystąpienia z tego powodu po stronie Nova Energy szkody, Kontrahent będzie zobowiązany do jej naprawienia w całości.

5. Kontrahent ponosi w całości odpowiedzialność za działania swoich pracowników oraz innych osób, którym udostępni hasło i login.

6. Nova Energy zastrzega sobie prawo do zablokowania konta Kontrahenta, który zalega z płatnościami.

7. Kontrahent może odzyskać dostęp do konta, wyłącznie po odnotowaniu wpłaty przez dział księgowości Nova Energy.

8. Złożenie zamówienia za pomocą platformy sprzedażowej B2B jest równoznaczne z akceptacją treści ogólnych warunków sprzedaży Nova Energy.ASORTYMENT1. Witryna Platformy B2B przedstawia listę Asortymentu oferowanego przez Nova Energy. Platforma przedstawia przede wszystkim następujące informacje o Asortymencie: nazwa, cena, producent, moc.

2. Podane ceny towarów są cenami netto w walucie PLN. Ceny uwzględniają indywidualne rabaty Kontrahenta. Indywidualne rabaty uwzględniane są każdorazowo przy realizacji

Zamówienia. Ceny są widoczne dla Kontrahenta po prawidłowym zalogowaniu się do Platformy B2B.

3. Oferowany do sprzedaży Asortyment oraz jego ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisu art. 71 kodeksu cywilnego.

4. Złożenie Zamówienia przez Kontrahenta jest równoznaczne z jego Ofertą, która została przekazana do realizacji.

5. Każde zamówienie każdorazowo wymaga akceptacji przez Nova Energy.

6. Nova Energy zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów, czasowego ograniczenia dostępności towarów, wycofania poszczególnych produktów z oferty bez podawania przyczyn, zmiany parametrów technicznych zamieszczonych produktów oraz przyporządkowania towarów do odpowiednich grup.

7. Nova Energy nie ponosi odpowiedzialności za brak produktów w ofercie, za przestoje w możliwości dokonywania Zamówień, jak również za zmiany cen produktów.

8. Nova Energy dokłada wszelkich starań, aby oferta prezentowana na Platformie była aktualna. W przypadku, gdy niektóre z zamówionych towarów były niedostępne, Nova Energy zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kontrahenta o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

9. Opisy oraz zdjęcia Asortymentu wymienionego na Platformie B2B ma charakter jedynie poglądowy, który może się różnić od rzeczywistego wyglądu Asortymentu.

10. Nova Energy dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na Platformie zdjęcia i opisy towarów wchodzących w skład Asortymentu były zgodne z rzeczywistością. Jednakże Nova Energy nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub uchybienia w tym zakresie. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, przed dokonaniem wyboru towaru wchodzącego w skład Asortymentu, Kontrahent zobowiązany jest do kontaktu z Nova Energy w celu uzyskania niezbędnych informacji i wyjaśnień.ZAMÓWIENIA1. Zamówienia mogą składać wyłącznie Kontrahenci, posiadający Konto na Platformie B2B.

2. Kontrahent ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość oraz treść przesłanego Zamówienia.

3. Kontrahent składa Zamówienie poprzez skierowanie do realizacji przez Nova Energy sporządzonej Oferty lub poprzez samodzielne skompletowanie zamówienia za pomocą „koszyka”.

4. Kontrahent wskazuje w formularzu Zamówienia adres dostawy zamówionych produktów. Nova Energy nie weryfikuje poprawności wskazanego adresu. Wszelkie koszty związane z podaniem nieprawidłowego adresu dostawy bądź nieodebraniem przesyłki pod wskazanym adresem ponosi wyłącznie Kontrahent.

5. Dostawa jest realizowana przez firmę kurierską lub spedycje zewnętrzną Kontrahent zobowiązany jest do zapewnienia obecności osoby upoważnionej do odbioru dostawy w przewidywanych godzinach dostarczenia zamówienia.

6. Koszty dostawy ponosi Kontrahent, chyba że została zawarta między stronami odrębna umowa, która stanowi inaczej.

7. Potwierdzeniem odbioru towaru w przypadku odbioru osobistego jest podpis osoby, która odbiera towar w imieniu Kontrahenta na dokumencie WZ.

8. W momencie odbioru dostawy Kontrahent przeprowadza kontrolę zgodności dostarczonego towaru z dokumentem WZ oraz dokonuje oceny ewentualnych uszkodzeń opakowania.

9. W przypadku niezgodności zamówionego towaru z dostarczoną przesyłką, Kontrahent sporządza wraz z przewoźnikiem protokół szkody lub ubytku, który po jego podpisaniu przez Kontrahenta oraz przewoźnika stanowi podstawę do złożenia reklamacji. Protokół powinien być przekazany w terminie 7 dni roboczych do Nova Energy.PŁATNOŚCI1. Płatności są realizowane w formie  przedpłaty (przelew bankowy).

2. Forma i warunki płatności są ustalane indywidualnie przez Handlowca z Kontrahentem. W trakcie współpracy forma i warunki płatności mogą ulec zmianie na wniosek Kontrahenta lub na podstawie indywidualnych decyzji Handlowca.

3. Nova Energy wystawia Kontrahentowi fakturę VAT za zakupione towary do 15. dnia kolejnego miesiąca po którym nastąpiła sprzedaż. Źródłem danych Kontrahenta do wystawienia faktury oraz danych dotyczących miejsca dostawy są dokumenty rejestrowe i informacje z formularza rejestracyjnego, które Kontrahent przekazuje podczas procesu rejestracji oraz zamówienia.

4. Faktura VAT jest wystawiana dopiero po opuszczeniu magazynu zamówionego towaru, który wchodzi w skład Asortymentu z magazynu Nova Energy.

5. Wraz z akceptacją warunków Regulaminu, Kontrahent upoważnia Nova Energy do wystawiania faktur bez podpisu Kontrahenta.

6. W zakładce „Zamówienia” Kontrahent ma dostęp do wszystkich WZ i FV oraz ewentualnych korekt FV powiązanych z danym Zamówieniem.

7. Kontrahent, korzystając z platformy sprzedażowej B2B, akceptuje i wyraża zgodę na przesyłanie przez Nova Energy faktur drogą elektroniczną (e-faktura) na wskazany przez Kontrahenta adres e-mail.

WARUNKI GWARANCYJNE

1. Nova Energy działa jako pośrednik w realizacji gwarancji producenta dla komponentów sprzedawanych w naszym sklepie. W przypadku wystąpienia problemów związanych z wadliwym działaniem komponentu, Kontrahent może zgłosić reklamację do Nova Energy, który następnie skieruje sprawę do producenta w celu rozpatrzenia gwarancji.

2. Nova Energy prowadzi ewidencję numerów seryjnych wszystkich sprzedawanych komponentów. Numer seryjny każdego komponentu jest unikalny i umożliwia identyfikację produktu podczas zgłaszania reklamacji.

3. Kontrahent zobowiązuje się prowadzić własną ewidencję numerów seryjnych zakupionych komponentów. Ewidencja ta powinna zawierać informacje takie jak: numer seryjny, data zakupu, model oraz nazwę producenta. Prowadzenie takiej ewidencji umożliwia Kontrahentowi szybsze i sprawniejsze zgłaszanie ewentualnych reklamacji.

4. W przypadku zgłoszenia reklamacji, Kontrahent jest zobowiązany podać numer seryjny wadliwego komponentu. Nova Energy może odmówić przyjęcia reklamacji, jeśli Kontrahent nie przedstawi numeru seryjnego lub nie będzie mógł potwierdzić jego autentyczności.
5. Realizacja gwarancji producenta odbywa się zgodnie z warunkami gwarancji określonymi przez producenta. Nova Energy nie ponosi odpowiedzialności za decyzje producenta odnośnie ewentualnego przyznania lub odmowy gwarancji.

 ZASTRZEŻENIE PRAW AUTORSKICHWszelkie treści zamieszczone na Platformie B2B (teksty, zdjęcia, grafiki, indeksy,opisy itp.) stanowią własność Nova Energy i są utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz podlegają ochronie prawnej na tej podstawie. Bez zgody autora zabronione jest m. in. powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części.POSTANOWIENIA KOŃCOWE1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego.

2. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu należy przesyłać na adres e-mail: kontakt@novaenergy.pl. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na stronie Platformy B2B.

3. Nova Energy nie jest odpowiedzialne za jakiekolwiek szkody wynikłe z przestojów w realizacji Zamówień. W szczególności Nova Energy nie odpowiada za utracone korzyści Kontrahenta.

4. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek sporów, ich strony będą starały się je rozstrzygać w drodze negocjacji, a w przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia poddadzą je pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Nova Energy.

5. Wszelkie zapytania dotyczące korzystania z Platformy B2B należy zgłaszać na adres mailowy:kontakt@novaenergy.pl